ESPECIES DE ESTUDIO

Aves

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

Anfibios

Sapo común (Bufo bufo)

Salamandra común (Salamandra salamandra)

Rana bermeja (Rana temporaria)

Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)

Peces


Trucha común (Salmo trutta)


Salmón atlántico (Salmo salar)


Espinoso (Gasterosteus aculeatus)